PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Firma PARA Dawid Niechoj prowadzi sprzedaż obuwia. Wszystkie produkty wprowadzone do sprzedaży w naszym sklepie, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym obuwiepara.pl, prowadzony jest przez firmę PARA Dawid Niechoj wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności sklepu stacjonarnego i adres do doręczeń: ul. Chorzowska 30 , 41-902 Bytom, NIP 6262936757, REGON 384853736, adres poczty elektronicznej (e-mail) [email protected], telefon kontaktowy: + 48 503427225.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz do ich aktualizacji.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany do konsumentów korzystających z usług Sklepu Internetowego

 

Definicje 

 1. Sklep internetowy- serwis internetowy dający możliwość kupowania i sprzedawania produktów przez Internet, jedna z form handlu elektronicznego.
 2. Regulamin – regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, prawa i obowiązki sklepu internetowego Firmy PARA Dawid Niechoj oraz klienta określa również zasady postępowania reklamacyjnego.
 3.  Klient – osoba nabywająca towar lub usługę, konsument.
 4. Sprzedawca:

PARA DAWID NIECHOJ
Przedsiębiorca: Dawid Niechoj

NIP: 6262936757 , REGON: 384853736
ul. Chorzowska 30
41-910 Bytom

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą  Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia  Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Umowa sprzedaży na odległość dotyczy sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem sklepu internetowego Firmy PARA Dawid Niechoj. Zawarta pomiędzy konsumentem a Firmą PARA Dawid Niechoj. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn.
 4. Produkty-wszystkie towary oferowane w sklepie Firmy PARA Dawid Niechoj są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek polski legalnie.
 5. Ceny– wszystkie ceny podane na stronie internetowej Firmy PARA Dawid Niechoj są podawane w polskich złotych (pln), są cenami brutto (tj. Zawierają podatek vat). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu.
 6. Towar –produkty i usługi które przeznaczone są do    sprzedaży.
 7. Konto – To usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. To zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. Polityka prywatności i pliki cookies –dokumenty określające zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies. Polityka prywatności i plików cookies jest dostępna na stronie Firmy PARA Dawid Niechoj.

DOKUMENT ZAKUPU

 1. Na wszystkie towary zamówione w sklepie internetowym Firmy PARA Dawid Niechoj wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).
 2. Nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury ponieważ podpis klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 3. W przypadku, gdy klient będący osobą fizyczną składa zamówienie zakupu przy użyciu danych firmy dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez kupującego, zakup traktowany jest jako dokonywany w związku z działalnością gospodarczą, faktura wystawiona będzie na klienta jako przedsiębiorcę.

KONTO   

 1. Firma PARA Dawid Niechoj świadczy usługi drogą elektroniczną by umożliwić Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem obuwiepara.pl .
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem obuwiepara.pl zakładki „Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia.
 5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu e-mail, hasła należy również przepisać jednorazowy kod lub dokonać potwierdzenia autentykacji.
 6. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obowiązkowe.
 7. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub złożonych w sklepie internetowym.
 8. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta.
 9. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Rejestracja”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, zostanie wysłana przez Firmę PARA Dawid Niechoj wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta  Klienta. .
 10. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieokreślony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Klient może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
 2. Po dokonaniu rejestracji Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło naciskając przycisk „ Zaloguj się” .
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Firmie PARA Dawid Niechoj za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres pocztowy: PARA Dawid Niechoj, ul. Chorzowska 30, 41-902 Bytom żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym.

 1. Firma PARA Dawid Niechoj może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w sklepie internetowym.

 1. Firma PARA Dawid Niechoj może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
 • przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 • korzystanie przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
 • korzystanie przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

 

W JAKI SPOSÓB SKLADAĆ ZAMÓWIENIE

 

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego przez złożenie zamówienia.
 2. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową obuwiepara.pl.
 3. Brak akceptacji Regulaminu w trakcie procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości  zakupu towaru.
 4. Procedura składania zamówienia wymaga podania przez Klienta swoich danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia.
 5. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
 6. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 7. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej www.obuwiepara.pl wybrać towar, rozmiar(jeżeli jest konieczny), sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 9. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru zgodnie z jego opisem i ceną. Wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany jest w różnych rozmiarach. Następnie należy nacisnąć przycisk „kontynuuj zakupy” lub „Podsumowanie” Klient kontynuuje zakupy lub wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

W formularzu zamówienia należy podać:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres ,
 3. c) numer telefonu
 4. d) adres e-mail;
 5. e) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres podany w formularzu.
 6. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami do krajów Unii Europejskiej.
 7. Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w zakresie wyboru towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zakup Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 10. W momencie gdy klient zatwierdzi zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego przez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty.
 11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia z Firmą PARA Dawid Niechoj.
 12. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia lub w koncie Klienta (gdy zamówienie zostanie złożone z wykorzystaniem konta Klienta) zostanie wysłana przez Firmę PARA Dawid Niechoj wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz przyjęcia zamówienia do realizacji.
 13. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Firmy PARA Dawid Niechoj z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Firmą PARA Dawid Niechoj.
 14. Po zrealizowaniu zamówienia przez Firmę PARA Dawid Niechoj usługa ulega zakończeniu.
 15. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma  PARA Dawid Niechoj niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta.
 16. W przypadku gdy okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Firmę PARA Dawid Niechoj na adres e-mail [email protected] albo w formie pisemnej na adres pocztowy : PARA Dawid Niechoj, ul. Chorzowska 30, 41-902 Bytom.
 17. W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Firma PARA Dawid Niechoj zwróci zapłaconą cenę lub jej część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części.
 18. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 19. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez Firmę PARA Dawid Niechoj przesyłki z przedmiotem zamówienia.
 20. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone przez naciśnięcie na przycisku „Anuluj zamówienie”, który pojawia po wybraniu przez Klienta pola „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dotyczącego danego zamówienia lub przez kliknięcie na link „Anuluj zamówienie” umieszczony w otrzymanej od Firmy PARA Dawid Niechoj wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 21. Po naciśnięciu na link „Anuluj zamówienie” na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia lub w koncie Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca etapu realizacji i możliwości anulowania zamówienia.

 

 

CENY

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Firmy PARA Dawid Niechoj są podawane w polskich złotych (pln), są cenami brutto (tj. zawierają podatek vat). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu.
 2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, ponieważ zależy on od sposobu jej realizacji.
 3. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności .
 4. Jeżeli z danym sposobem dostawy wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

PŁATNOŚCI 

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 2. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.
 3. Wpłacona zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy .

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

Czas realizacji od 1 do 14 dni roboczych.

2.Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.

 1. Poprzez formularz zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
 2. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej na początku składania Zamówienia.
 3. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

 • Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
 • Odbiór osobisty w punkcie.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawiera informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu produktu w przypadku odstąpienia od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 4. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia , w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od umowy informując Firmę PARA Dawid Niechoj o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: PARA Dawid Niechoj, ul. Chorzowska 30, 41-902 Bytom z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] możne również złożyć oświadczenie korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważna jest ona za niezawartą.
 8. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim PARA Dawid Niechoj przyjęła jego zamówienie, nie będzie ono realizowane.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował PARA Dawid Niechoj o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar należy odesłać z dowodem zakupu (paragon lub faktura).
 10. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: PARA Dawid Niechoj, ul. Chorzowska 30, 41-902 Bytom z dopiskiem „Zwrot”.
 11. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy PARA Dawid Niechoj nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę PARA Dawid Niechoj.
 13. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Firmę PARA Dawid Niechoj przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 14. Firma PARA Dawid Niechoj może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt, wyprodukowany według specyfikacji żądań konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, w którym weszli Państwo, w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
 4. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 5. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować PARA Dawid Niechoj, ul. Chorzowska 30, 41-902 Bytom, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) [email protected], numer telefonu +48 503427225 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], można również skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe, lub pismo wysłane pocztą na adres;
 7. Firma PARA Dawid Niechoj, ul. Chorzowska 30, 41-902 Bytom – z dopiskiem „Zwrot”.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
 2. W każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy zawartej z Firmą PARA Dawid Niechoj.
 3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze
 4. Firma PARA Dawid Niechoj może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu

 

REKLAMACJE

 1. Firma PARA Dawid Niechoj jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres salonu : PARA Dawid Niechoj, ul. Chorzowska 30, 41-902 Bytom.

z dopiskiem „Reklamacja”.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać :                                                                                                  

a) imię i nazwisko,

b) adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej (e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,

d) datę nabycia towaru,

e) rodzaj reklamowanego towaru,

f) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia

g) żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

h) ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Firma PARA Dawid Niechoj dowód zakupu towaru: na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej.

 1. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego w Regulaminie Sklepu internetowego w załączniku nr 2 „Reklamacje”
 2. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt PARA Dawid Niechoj dostarczyć wadliwy towar do punktu Firmy PARA Dawid Niechoj mieszczącej się przy ul. Chorzowska 30, 41-902 Bytom z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Firma PARA Dawid Niechoj rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Firma PARA Dawid Niechoj zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 3. b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a PARA Dawid Niechoj
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 5. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.
 6. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 7. Informacje szczegółowe o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 8. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a PARA Dawid Niechoj, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

Postanowienia końcowe

 1. Firmą PARA Dawid Niechoj zawiera umowy w języku polskim.
 2. Informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem obuwiepara.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Firma PARA Dawid Niechoj zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu obuwiepara.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie (założyli Konto Klienta) zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu.
 6. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta), o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie oświadczy on o wypowiedzeniu umowy w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 7. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 144, poz. 1204) oraz Kodeksu cywilnego.
 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem obuwiepara.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

IMIĘ, NAZWISKO I ADRES KONSUMENTA

…………………………………………                                                                                            …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

 

NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA

PARA DAWID NIECHOJ
NIP: 6262936757 , REGON: 384853736
ul. Chorzowska 30
41-910 Bytom
tel. kontaktowy 503427225
e-mail [email protected]

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ………………………………

…………………………

podpis konsumenta

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJNEGO

Miejscowość, data

PARA DAWID NIECHOJ
NIP: 6262936757 , REGON: 384853736
ul. Chorzowska 30
41-910 Bytom
tel. kontaktowy 503427225
e-mail [email protected]

 

                                                                                                                Imię, nazwisko

                                                                                                               Adres konsumenta

 

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………………………….) zł,
 • Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………..*

(art. 560 § 1)